Những ý tưởng táo bạo của Việt Tân không chỉ thể hiện sự ngu dốt của mình mà còn thể hiện ý đồ phản động của chúng.

Đúng vào dịp Cách mạng tháng Tám thành công và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, facebook Việt Tân lại có những bài viết, những ý tưởng không tưởng của chúng, bài đăng với tựa đề “Bây giờ đã có mạng. Không ai tin báo đài. Nên bỏ Ban Tuyên giáo, đỡ tốn tiền, đỡ hài” đã thể hiện rõ việc nói xấu, hạ uy tín Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung và ngành Tuyên giáo nói riêng.

Facebook Việt Tân đăng bài về ý tưởng điên rồ của chúng

Sự phát triển bùng nổ, mạnh mẽ của công nghệ, thông tin trong thời gian qua và những lợi ích mang lại cho chúng ta là không thể phủ nhận. Nhưng chính vì đó mà vô số những thông tin thất thiệt, những kiểu “giật tít”, “câu like”, “câu view” ngày càng xuất hiện tràn lan trên mạng, nếu người truy cập thiếu kiến thức, thiếu sự chắt lọc sẽ rất dễ bị chạy theo những thông tin không đúng đó. Ai cũng có thể viết tin, đăng bài, bình luận; ai cũng có thể truy cập bất kỳ thông tin gì trên mạng xã hội, chỉ cần mở máy và vào mạng bằng một cái nhấp chuột. Bởi vậy, vai trò của Ngành Tuyên giáo và các cơ quan, ban ngành liên quan để kiểm soát, kiểm duyệt thông tin là không thể thiếu không thể thiếu trong giai đoạn hiện nay.

Mặt khác, theo Quyết định số 144-QĐ/TW ngày 08/8/2018 của Bộ Chính trị quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Trung ương thì Ban Tuyên giáo Trung ương là cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; về chủ trương, quan điểm và chính sách của Đảng trong lĩnh vực tuyên truyền, lý luận chính trị, lịch sử Đảng, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, thông tin đối ngoại, khoa học, công nghệ, giáo dục, đào tạo, dạy nghề, y tế, thể dục, thể thao, dân số, gia đình, trẻ em; đồng thời, là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của Đảng.

Từ khi thành lập đến nay, gắn liền với sự hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngành Tuyên giáo của Đảng với vai trò đi trước mở đường đã có nhiều đóng góp quan trọng trong tuyên truyền, giáo dục và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Chú trọng nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục, bổ sung, phát triển và vận dụng sáng tạo hệ tư tưởng của giai cấp vô sản – chủ nghĩa Mác – Lênin phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam, góp phần thực hiện hiệu quả nhiều nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác tư tưởng, lý luận đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đội ngũ cán bộ tuyên giáo đã góp phần đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống quan điểm sai trái, thù địch; lực lượng nòng cốt trong Ban Chỉ đạo các cấp về đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giúp nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, làm cho quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội. Đồng thời, nâng cao bản lĩnh chính trị, kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tiến hành thắng lợi đường lối đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”…

Có thể thấy vai trò của Ngành Tuyên giáo luôn giữ một vị trí quan trọng, trực tiếp góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ Đảng và công cuộc đổi mới của đất nước. Những thủ đoạn chống phá đê hèn, điên rồ của chúng chỉ càng cho thấy sự bất lực của chúng trước sự phát triển vượt bậc, ngày càng lớn mạnh về mọi mặt của đất nước ta mà thôi!

Hits: 5

Similar Posts