Đất nước đang trong thời bình với sự phát triển đáng ghi nhận và lớn lao về kinh tế – xã hội, chính trị, quốc phòng – an ninh; người dân được hưởng cuộc sống tốt nhất trong điều kiện hiện tại của nền kinh tế đất nước. Cùng với đó vị thế chính trị của Việt Nam đang ngày càng lớn mạnh trên trường quốc tế.

Khẳng định rằng việc một đất nước có độc lập, chủ quyền, có Nhà nước pháp quyền XHCN và Đảng Cộng sản lãnh đạo không phải là trở ngại hay là điểm yếu khi chúng ta hội nhập với quốc tế mà ngược lại, chính nhờ có Đảng cộng sản với vai trò là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc đã phát huy được sức mạnh của toàn dân tộc, đưa đất nước đi qua mọi khó khăn, gian khổ, thử thách và lựa chọn của lịch sử để chúng ta có thành quả như ngày hôm nay.

Tuy nhiên, âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước ta của các thế lực thù địch là không hề thay đổi. Chúng ta cần tỉnh táo và nhất quán quan điểm rằng chủ nghĩa đế quốc, các thế lực thù địch, bọn phản động trong và ngoài nước vẫn luôn giữ mục tiêu xuyên suốt  là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và chế độ XHCN đang tồn tại trên đất nước chúng ta.

Trong thời gian gần đây, khi đất nước đang chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp để tiến tới tổ chức Đại hội Khóa XIII của Đảng, những kẻ chống phá đang đẩy mạnh thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy cái gọi là “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” một cách toàn diện, trên nhiều mặt của đời sống xã hội như về tư tưởng chính trị, kinh tế, quốc phòng an ninh, pháp luật, công tác tổ chức bộ máy, tổ chức cán bộ, công tác chuẩn bị nhân sự đại hội…

Chúng tập trung xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lợi dụng những hạn chế, thiếu sót trong công tác lãnh đạo, điều hành đất nước để “chính trị hóa” các vấn đề. Qua đó nhằm thay đổi nhận thức về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước để tạo cái cớ hợp lý cho việc kêu gọi thúc đẩy “dân chủ đa nguyên”, đòi “phi chính trị hóa” quân đội, công an; thực hiện “tam quyền phân lập”. Hay một thủ đoạn khác đó là kích động phong trào “bất tuân dân sự” tuyên truyền lừa bịp bằng nhiều cách để lôi kéo người dân tham gia tuần hành, biểu tình, bạo động, khiếu kiện, gây điểm nóng về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, coi các cuộc biểu tình là màn “tập dượt” cho cái đích lớn hơn là hình thành “cách mạng màu” ở Việt Nam. Sử dụng các luận điệu tuyên truyền phê phán chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, mặt khác lại tích cực hoạt động cổ súy và thúc đẩy cho cái gọi là “xã hội dân sự” đẩy mạnh việc ca ngợi nền dân chủ phương Tây kích động, thúc đẩy sự xuất hiện các tổ chức chính trị đối lập nhằm chống phá cách mạng cụ thể và trước mắt đó là mục đích chống phá đại hội Đảng sắp diễn ra.

Trong công cuộc phòng, chống tham nhũng, xây dựng, chỉnh đốn Đảng mà Đảng cộng sản Việt Nam đang khởi xướng và quyết tâm thực hiện thì các thế lực thù địch lại tìm cách chống phá nhằm phân hóa, chia rẽ, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, hòng làm cho đảng viên và nhân dân hiểu sai lệch, hoài nghi, thiếu niềm tin vào bản chất, vai trò lãnh đạo của Đảng. Đặc biệt khi các địa phương trong cả nước đang tích cực chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp để tiến tới đại hội Đảng toàn quốc khóa XIII thì một số đài báo phương tây, chủ yếu là những đài báo và trang mạng chống cộng cực đoan, các trang mạng xã hội phản động của những kẻ chống phá trong và ngoài nước tích cực xuyên tạc thông tin tình hình trong nước về công tác cán bộ cho đại hội, như đưa ra những dự đoán nhân sự Đại hội XIII của Đảng như thể chúng là người biết chuyện để từ đó tuyên truyền xuyên tạc, hạ thấp ý nghĩa, tầm quan trọng vai trò lãnh đạo của Đảng khi cho rằng vấn đề bầu bán trong đại hội XIII chỉ là hình thức. Hoặc tự tô vẽ theo những thuyết âm mưu hay đúng hơn là thuyết của những kẻ tâm thần chống cộng khi cho rằng hiện tình trong Đảng CSVN đang diễn ra nhiều mâu thuẫn nội bộ, thanh trừng trong Đảng diễn ra thông qua cái mác là phòng chống tham nhũng; tuyên truyền tư tưởng “đổi mới hay là mất nước”; tham gia gửi những “thư ngỏ, góp ý” kèm theo đó là các luận điệu cho rằng “muốn chống tham nhũng thì phải thay đổi lại thiết chế và xã hội để làm sao cho dân chủ hơn” mà trong đó mục đích cuối cùng là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ chủ nghĩa xã hội ở nước ta….

Để bảo vệ an toàn, thành công của Đại hội XIII của Đảng, mỗi người dân Việt Nam, cần nhận thức rõ âm mưu thâm độc của kẻ thù, đề cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh vạch trần những luận điệu tuyên truyền thông tin xấu độc, chống Đảng, Nhà nước.

 

 

 

 

 

Hits: 41

Similar Posts