Học sinh, sinh viên Việt Nam bị lợi dụng biểu tình trái pháp luật chống Trung Quốc năm 2014

Thanh niên là một bộ phận quan trọng, là vốn quý và thế mạnh trong chiến lược phát triển đất nước. Tuy nhiên, do đặc điểm tâm lý lứa tuổi và một phần do hạn chế về nhận thức, thanh niên là đối tượng trọng điểm để các thế lực thù địch, phản động mua chuộc, lôi kéo, kích động…, nhằm thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta.

Ở Việt Nam, các thế lực phản động, cơ hội, chống đối chính trị… luôn triệt để lợi dụng đặc điểm tâm lý nhạy cảm, ham tiếp cận cái mới, thích tự do, tự khẳng định mình… của thanh niên, trong khi vốn sống và nhận thức chính trị-xã hội của họ còn hạn chế, để dụ dỗ, lôi kéo, tiêm nhiễm bằng cả vật chất và văn hóa, lối sống thực dụng, ngoại lai. Đồng thời, chúng cũng lợi dụng những sơ hở, buông lỏng trong công tác quản lý, hoặc một bộ phận thanh niên đua đòi theo trào lưu, lối sống thực dụng, đòi xét lại quá khứ…, để lôi kéo, kích động, tập hợp thanh niên tham gia, hòng gây mất an ninh trật tự, chống đối chính quyền. Chúng thường xuyên thông qua internet thành lập các hội nhóm “xã hội dân sự” để tác động, lôi kéo tầng lớp sinh viên; lợi dụng các vấn đề nhạy cảm xã hội để đưa ý kiến, thảo luận trên mạng internet, kích động tư tưởng chống đối của sinh viên; lợi dụng các trang thông tin, diễn đàn để kích động, lôi kéo sinh viên biểu tình. Và gần đây, tôi còn được biết tổ chức khủng bố Việt Tân còn có ý định thành lập tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực giáo dục, ý đồ của chúng là để phát triển lực lượng, thu hút, hỗ trợ học sinh, sinh viên nghèo học giỏi tham gia các hoạt động chống Đảng, Nhà nước ta.

Học sinh, sinh viên ở nước ta rất đông đảo, vì vậy đối tượng này nếu bị tác động, chuyển hóa, có tư duy lệch lạc, nhận thức sai lầm, nhất là những em học sinh sinh viên giỏi thì rất dễ trở thành công cụ để các thế thù địch phá hoại đất nước từ bên trong, gây chia rẽ, mâu thuẫn giữa các giai tầng nhân dân, từ đó thành lập lực lượng chống đối, đối chọi, đòi xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa… Vì vậy, các bạn học sinh sinh viên, hãy tự trang bị cho mình những kiến thức cần thiết; cảnh giác không tham gia các hội nhóm, không nhận hỗ trợ về tài chính, không tham gia các hoạt động huấn luyện… có mục đích chống Đảng, Nhà nước. Bằng tình yêu nước lớn lao, khát vọng, hoài bão, các bạn hãy tích cực rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, bồi đắp kiến thức, trình độ để góp sức xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp. Tôi tin rằng, thế hệ trẻ Việt Nam, điển hình là bộ phận học sinh, sinh viên sẽ luôn đề cao cảnh giác và kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch, phản động.

 

 

 

Hits: 31

Similar Posts