Đó là lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại lớp huấn luyện đảng viên mới do Thành ủy Hà Nội tổ chức, năm 1966.

Đây là sự đánh giá, khẳng định của Bác về bản chất, nguồn gốc sức mạnh của Đảng, vai trò, mối liên hệ mật thiết giữa đảng viên và chi bộ trong giai đoạn Đảng ta phát động thực hiện cuộc vận động chi bộ “bốn tốt”, đảng bộ “bốn tốt” và đạt được nhiều kết quả, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Quán triệt và thực hiện lời Bác dạy, từ khi thành lập đến nay, Đảng ta luôn nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò của chi bộ, coi chị bộ là tế bào, là cơ sở của Đảng, là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở; đảng viên là những người có trách nhiệm góp phần xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; đồng thời có trách nhiệm tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách đó với tư cách vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ của nhân dân. Do vậy, xây dựng chi bộ tốt, đội ngũ đảng viên tốt là nhiệm vụ thường xuyên, trọng yếu trong công tác xây dựng Đảng; làm cơ sở, nền tảng xây dựng Đảng ta xứng đáng với trọng trách là Đảng duy nhất cầm quyền, lãnh đạo toàn dân tộc thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.

Thực hiện lời Bác dạy, công tác xây dựng Đảng trong lực lượng Công an nhân dân luôn được cấp ủy, lãnh đạo quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc. Công tác phát triển Đảng viên luôn được đặt lên hàng đầu. Chất lượng sinh hoạt, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu chi bộ không ngừng được nâng lên. Đội ngũ đảng viên trong Công an phát triển cả về số lượng và chất lượng, luôn nêu cao tính tiền phong gương mẫu, có phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực hoàn thành các nhiệm vụ được giao; kiên định lập trường giai cấp công nhân; phấn đấu cho mục tiêu lý tưởng của Đảng, của lực lượng Công an nói riêng và của lực lưỡng vũ trang nói chung; phát huy tốt tinh thần chủ động, sáng tạo, tự nguyện, tự giác, dám nghi, dám làm, gương mẫu trước quần chúng nhân dân được quần chúng nhân dân tin yêu, thật sự là hạt nhân lãnh đạo, đoàn kết trong đơn vị.

Hits: 166

Similar Posts