Trong bất cứ giai đọan nào của lịch sử, thanh niên luôn là lực lượng đi đầu, chủ yếu trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhất là, trong điều kiện kinh tế – xã hội phát triển và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng hiện nay, tuổi trẻ có nhiều điều kiện, cơ hội để phát huy truyền thống anh hùng cách mạng của các thế hệ đi trước, vươn lên khẳng định mình trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Tuy nhiên, trong điều kiện mới cũng đặt ra cho thế hệ trẻ không ít những thách thức, nhất là những tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường, khi sự trải nghiệm cuộc sống của họ chưa đủ để có thể sàng lọc, miễn dịch trước những tiêu cực xã hội đa chiều, phức tạp. Bên cạnh đó, các thế lực thù địch lợi dụng những đặc điểm của tâm lý tuổi trẻ là dễ tiếp cận cái mới, thích tự do, khẳng định mình, nhưng nhận thức các vấn đề chính trị – xã hội còn chưa sâu sắc nên tìm mọi cách tuyên truyền, kích động, mua chuộc, tha hóa nhằm băng hoại lực lượng dự bị hùng hậu này của cách mạng.

Các thế lực thù địch sử dụng các chiêu trò tán phát tài liệu có nội dung sai lệch; những thông tin lập lờ, sai sự thật, với ý đồ xấu, như: Xuyên tạc lịch sử hào hùng của dân tộc ta trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm; phủ nhận thành quả cách mạng; chê bai, nói xấu chế độ; tạo các diễn đàn trên mạng xã hội, cổ vũ giới trẻ tham gia truy cập và bình luận theo hướng tiêu cực, nhằm gieo rắc sự hoài nghi, mơ hồ, mất phương hướng chính trị trong giới trẻ. Bên cạnh đó, chúng tăng cường tán phát các sản phẩm đồi trụy, bạo lực, cổ súy lối sống thực dụng nhằm tha hóa giới trẻ, khơi dậy ham muốn bản năng, thói thích hưởng lạc, ích kỷ để lơ là học tập, rèn luyện, phấn đấu. Thực tế, từ sự bồng bột, thiếu hiểu biết, ảo tưởng, dễ bị lôi kéo… một bộ phận thanh niên đã coi trọng lối sống vật chất, xem nhẹ giá trị tinh thần, bàng quang, vô cảm, không dám đấu tranh với cái sai, cái xấu, cái ác; bảo vệ cái đúng, cái tốt. Một bộ phận thanh niên chưa thực sự tin tưởng vào tương lai của đất nước, giảm sút ý chí phấn đấu, ngại khó khăn, lệch lạc trong suy nghĩ và hành động. Đây là hiện tượng rất đáng quan tâm.

(Ảnh nguồn Internet)

Đảng ta đã nêu rõ: “Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Theo đó, cấp ủy, chính quyền các cấp đã đẩy mạnh quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật Nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên, tạo sự thống nhất nhận thức và hành động: công tác thanh niên là nội dung quan trọng trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nguồn lực con người. Chăm lo, phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực đảm bảo cho sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước; là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài của toàn dân và cả hệ thống chính trị. Trên cơ sở đó, cụ thể hóa các nội dung bằng nghị quyết lãnh đạo, kế hoạch tổ chức thực hiện với những chỉ tiêu, biện pháp thiết thực. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến quyền lợi thanh niên, nhất là quyền được học tập, lao động, tự do ngôn luận,…

Bên cạnh đó, các cơ sở Đoàn đã và đang phát huy sức mạnh đoàn kết, tập hợp, kết nối thanh niên các vùng miền thành một khối vững chắc, qua đó, tăng cường tập huấn kỹ năng, định hướng thông tin; phát hiện, bồi dưỡng thanh niên có năng lực, nhiệt huyết, xây dựng đội thông tin, phản ứng nhanh, tạo kênh thông tin định hướng để đoàn viên lan toả. Đồng thời, thường xuyên bồi dưỡng, giáo dục cho đoàn viên về nhiệm vụ của thanh niên, chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền thống lịch sử, pháp luật về nghĩa vụ quân sự, truyền thống vẻ vang của quân đội Nhân dân Việt Nam… Từ đó, giúp giới trẻ nâng cao ý thức, sống có lý tưởng, hoài bão, trách nhiệm, chung sức đóng góp trí tuệ, sức trẻ vào sự phát triển của đất nước.

Thời gian tới, để tiếp tục phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với việc lợi dụng kích động giới trẻ thực hiện âm mưu chống phá của các tổ chức, đối tượng phản động, thù địch, mỗi người dân chúng ta đặc biệt là thanh niên, cần không ngừng tăng nâng cao nhận thức, thực hiện tốt đường đối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không để bị các đối tượng xấu lôi kéo, lợi dụng và kích động. Đồng thời chủ động tố giác khi phát hiện các hành vi sai trái, vi phạm pháp luật.

Hits: 16

Similar Posts