Gần đến ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp là y như rằng các tổ chức phản động ở hải ngoại và những kẻ theo đóm ăn tàn trong nước lại rêu rao luận điệu rằng “Bầu cử ở xứ Cộng sản chỉ cho vui, đã sắp đặt sẵn đâu vào đấy cả rồi, chẳng có ý nghĩa gì”.

Mỗi chúng ta ai cũng hiểu rằng, quyền bầu cử ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới cũng được xem là quyền cao nhất của công dân về mặt chính trị. Khi chế độ phong kiến tập quyền bị đánh sập để dựng nền dân chủ cộng hòa, bầu cử theo hình thức phổ thông đầu phiếu được xem là tối ưu nhất. Hầu hết các quốc gia trên thế giới đều chọn hình thức này, thể hiện quyền tự do dân chủ. Ở Việt Nam chúng ta, quyền bầu cử đã được sớm đưa vào nội dung bản Hiến pháp đầu tiên năm 1946. Và cho đến hiện tại, bầu cử là quyền công dân được quy định trong Hiến pháp 2013. Ngày bầu cử, là “ngày hội non sông”, là dịp để nhân dân thể hiện quyền làm chủ đất nước. Đảng chỉ giới thiệu, cơ cấu chứ không thể quyết định, lúc này thì quyền tối thượng, quyết định lựa chọn ai là thuộc về nhân dân thông qua lá phiếu của mình.

Quyền bầu cử là quyền chính trị cơ bản của công dân được Hiến pháp và pháp luật thừa nhận và bảo vệ. Thông qua bầu cử, công dân trực tiếp bỏ phiếu bầu người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình, thay mặt mình thực hiện quyền lực nhà nước, góp phần thiết lập bộ máy nhà nước để tiến hành các hoạt động quản lý xã hội. Vì vậy, việc tham gia bầu cử còn là trách nhiệm của công dân đối với đất nước.

Vậy mà, các thế lực thù địch, phản động, những đối tượng cơ hội chính trị bằng nhiều thủ đoạn, chiêu trò, với những luận điệu sai trái, chúng luôn phủ nhận bản chất tốt đẹp của chế độ ta, xuyên tạc nền dân chủ XHCN, kích động, lôi kéo người dân tẩy chay, phá hoại, ngăn cản công tác chuẩn bị cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Chúng ráo riết, điên cuồng tán phát những tin đồn xấu, độc, bịa đặt, bóp méo, xuyên tạc nhằm gieo rắc sự hoài nghi về tính dân chủ của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp của ta; gây nhiễu loạn thông tin, khiến cho người dân hiểu sai các quy định của Hiến pháp, pháp luật Việt Nam về quyền và nghĩa vụ của công dân trong ứng cử, bầu cử.

Bảo đảm quyền dân chủ là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của công cuộc đổi mới xây dựng và phát triển đất nước. Cùng với chủ trương phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm công dân, kỷ luật, kỷ cương xã hội, Đảng và Nhà nước ta khẳng định rõ quan điểm, thái độ kiên quyết phê phán và nghiêm trị những hành vi xâm phạm quyền làm chủ của nhân dân, vi phạm luật Bầu cử của ta. Để đảm bảo cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, bầu được những đại biểu đủ tiêu chuẩn, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, các cấp, các ngành, các địa phương đã tiến hành công khai, minh bạch những trình tự các công việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử. Công tác chuẩn bị nhân sự bầu cử  được đặc biệt chú trọng và được tổ chức chặt chẽ, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan chức năng, tạo điều kiện thuận lợi để người được giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử trình bày chương trình hành động của mình trước cử tri.

Những chiêu trò của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị cũng không che đậy được bản chất hành vi xúc phạm nghiêm trọng đến quyền và nghĩa vụ của công dân trong cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Những âm mưu, hoạt động và bản chất phản động ấy sẽ bị dư luận xã hội, quần chúng nhân dân lên án, cũng tùy vào tính chất, mức độ những hành vi ấy sẽ bị cơ quan thực thi pháp luật xử lý.

Chắc chắn bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp sẽ thành công tốt đẹp, nhân dân ta sẽ sáng suốt ra bầu những người đủ đức, đủ tài để gánh vác trọng trách của đất nước, của địa phương. Ngày bầu cử mãi mãi là “Ngày hội của non sông”, ngày hội của toàn dân tộc. Nhiều kẻ đòi tẩy chay bầu cử, cứ việc vì đó chỉ là nhóm thiểu số, không đại diện cho toàn dân Việt Nam. Chúng chỉ chầu chực để kiếm bơ sữa từ ngoại bang hay sẵn sàng “dâng nước Việt Nam” cho mẹ, cho cha nào đó. Những kẻ đó mãi mãi chỉ thất bại, chỉ là tôi đòi, chỉ là ký sinh trùng chứ chẳng bao giờ ra cái giống con người.

Hits: 13

Similar Posts