Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Dân là gốc của một nước, nước lấy dân làm gốc”, “gốc có vững cây mới bền, xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân”. Học theo lời dạy của Người, Đảng ta luôn xác định thành công của cách mạng là phải dựa vào sức mạnh của nhân dân, xuất phát từ lợi ích của nhân dân và vì nhân dân phục vụ. Đại hội XIII của Đảng đang đến gần, để xây dựng chủ trương, đường lối sát với thực tiễn phát triển của đất nước thì việc lấy ý kiến mọi tầng lớp nhân dân vào các văn kiện Đại hội đã thể hiện sâu sắc truyền thống phát huy dân chủ của đất nước Việt Nam anh hùng.

Tuy nhiên, lợi dụng sự kiện trọng đại này, các thế lực thù địch, phản động càng đẩy mạnh hoạt động chống phá nhằm gây hoang mang dư luận, làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Một trong những thủ đoạn mà chúng sử dụng đó là chống phá đường lối, quan điểm Đại hội XIII của Đảng. Chúng tự cho rằng “Văn kiện Đại hội XIII chỉ là những vấn đề sáo rỗng, giáo điều, bảo thủ, khư khư ôm chủ nghĩa Mác – Lênin để duy trì quyền lực của Đảng”; “nội dung Văn kiện chỉ là sự sao chép từ các đại hội trước, không có giá trị đối với sự phát triển của đất nước”,… Lợi dụng Internet, mạng xã hội (Facebook, Youtube,…) chúng đưa tin xuyên tạc các vấn đề tiêu cực trong xã hội để quy chụp cho rằng đây là bản chất của chế độ ta, từ đó đòi xóa bỏ chế độ “độc tài toàn trị của Đảng” và thực hiện “đa nguyên, đa đảng”.

Thực tiễn cách mạng đã chứng minh các luận điệu trên là hoàn toàn bịa đặt sai sự thật, các Văn kiện Đại hội Đảng qua các nhiệm kỳ đều chứa đựng những giá trị nội dung và ý nghĩa to lớn về cách mạng dân tộc, dân chủ và cách mạng xã hội chủ nghĩa, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân, thực tiễn phát triển đất nước ta. Điển hình như Đại hội VI (tháng 12/1986), với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật, Đảng đề ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước. Và nhiệm kỳ vừa qua Đại hội XII (tháng 01/2016), trước tình hình thực tế đặt ra, Đảng ta đã xác định chủ trương tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định,… là vấn đề mang tính then chốt, quyết định để gây dựng được “cơ đồ” như ngày hôm nay. Thực tế dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng, đất nước ta đã và đang từng bước đi lên, với những thành tựu đạt được đã được cả thế giới công nhận, càng khẳng định vị thế và uy tín của đất nước trên trường quốc tế. Minh chứng gần đây nhất là việc huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc với tinh thần “chống dịch như chống giặc” đã kiểm soát, đẩy lùi thành công các đợt dịch Covid-19 bùng phát trong cộng đồng và thực hiện nhiệm vụ “kép” phát triển kinh tế rất hiệu quả.

Mới đây ngày 03/10/2020, để phát huy truyền thống dân chủ, tranh thủ ý kiến của đông đảo quần chúng nhân dân tham gia xây dựng, hoàn thiện Văn kiện Đại hội XIII, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức lễ khai trường trang tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam – Đại hội XIII tại địa chỉ daihoi13.dangcongsan.vn do Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam xây dựng, vận hành giúp cán bộ, đảng viên, nhân dân cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế cập nhật thông tin về Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng, hiểu đúng về đường lối, quan điểm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước. Đây cũng là diễn đàn để trao đổi, tiếp nhận và phản hồi ý kiến về đại hội XIII của Đảng, kịp thời đăng tải ý kiến đóng góp vào dự thảo Văn kiện Đại hội.

Mỗi người dân cần nhận diện các luồng thông tin sai sự thật trên không gian mạng, chủ động tiếp cận các trang thông tin chính thống của Đảng, Nhà nước và tích cực đấu tranh, phản bác các luận điệu chống phá của các thế lực thù địch, đóng góp tinh thần và sức lực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa.

Hits: 10

Similar Posts