Ngày 30/4/1975, Nhân dân Việt Nam kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước lâu dài, gian khổ và ác liệt nhất trong lịch sử kháng chiến của dân tộc ta, để làm nên chiến thắng đó chúng ta đã phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết, sức mạnh của dân tộc và sức mạnh thời đại, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam đồng thời trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù xâm lược này, chúng ta nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ quý báu của bạn bè và nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới.

Xe tăng quân giải phóng tiến vào Dinh Dộc lập trưa ngày 30/4/1975

Phát huy truyền thống cách mạng và tinh thần đại thắng mùa xuân năm 1975, những năm qua đân tộc ta đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tiến hành sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng khởi  xướng và lãnh đạo giành được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử: Kinh tế đạt được nhiều thành tựu quan trọng; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, văn hóa- xã hội có bước tiến bộ rõ nét; hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được củng cố và tăng cường; chính trị- xã hội ổn định; độc lập, chủ quyền quốc gia được giữ vững; tiềm lực quốc phòng, an ninh ngày  càng lớn mạnh; quan hệ đối ngoại ngày càng được mở rộng, uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng nâng cao…Như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng đã nói. Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Một góc thủ đô Hà Nội

Chiến thắng mùa Xuân năm 1975 đã qua 47 năm, đất nước ta ngày càng lớn mạnh, nhưng niềm tự hào của ngày ấy vẫn còn nguyên trong tiềm thức của mỗi người dân Việt Nam, những ký ức về ngày chiến thắng đó sẽ còn mãi trong tim mỗi người, của các thế hệ  hôm nay và mãi mãi về sau và là động lực để mỗi chúng ta góp sức xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu, mạnh./.

Hits: 14

Similar Posts