Trong thời gian qua nước ta đang đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện, biển đảo và kinh tế biển càng có ý nghĩa vô cùng to lớn. Biển, đảo Việt Nam có vị trí địa lý
kinh tế quan trọng, nằm án ngữ tuyến đường hảng hải và hàng không huyết mạch của thế giới và các nước trong khu vực. Vận tải biển, đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản, khai thác khoáng sản, chế biến dầu khí và điện lực, phát triển du lịch và dịch vụ biển, công nghệ thông tin cáp quang,… là những lợi thế, nội lực quan trọng cho đất nước ta tiến về tương lai mà nhiều quốc gia không có được. Bên cạnh đó, biển, đảo Việt Nam có vị trí, vai trò trọng yếu về quốc phòng – an ninh.

Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Việt Nam là điều kiện, nội dung giữ vững độc lập dân tộc, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, duy trì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.

Trước yêu cầu của tình hình mới hiện nay, Đảng ta thể hiện rõ quan điểm phát huy sức mạnh tổng hợp bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc; phát triển kinh tế – xã hội gắn với tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại, bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Trong các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, về “Chiến lược Biển Việt Nam” và Nghị quyết Trung ương 4, khóa X nêu rõ: “Trong thời gian tới phấn đấu đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu lên từ biển”. Tuy nhiên, thời điểm trước và sau Đại hội XIII của Đảng, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị và báo, đài phản động ở nước ngoài như BBC, RFA..; các trang mạng xã hội lợi dụng những “điểm nóng” trên Biển Đông đã phát tán tài liệu, hình ảnh, video xuyên tạc tình hình Biển Đông. Họ bịa đặt, xuyên tạc quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Trên các trang mạng xã hội chúng rêu rao rằng: Việt Nam lôi bè kéo cánh, đi với nước này, chống nước kia… Đây là những thông tin xấu độc, sai sự thật do họ cố tình kích động dư luận bằng những nhận định xuyên tạc, bóp méo, dựng chuyện. Bởi cái gọi là Việt Nam đi với nước này chống lại nước kia… là luận điệu xuyên tạc, sai trái của thế lực thù địch, tuyệt nhiên không có trong đường lối đối ngoại, hoặc trong chủ trương giải quyết vấn đề Biển Đông mà Đảng và Nhà nước Việt Nam đã xác định.

Bên cạnh đó các đối tượng cơ hội, chống phá còn phê phán Đảng và Nhà nước “phản ứng chậm”, hoặc “né tránh, không dám đối đầu, để chủ quyền lãnh thổ quốc gia bị đe dọa”. Các thế lực thù địch hòng bẻ lái dư luận, kích động
người dân nhằm mục đích cuối cùng là xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước, muốn phủ nhận những nỗ lực và quan điểm kiên quyết của Đảng và Nhà nước ta đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, làm cho lòng dân mất yên, thiếu niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, gây mất ổn định, hòa bình của đất nước ta. Chúng ta khẳng định rằng, chủ quyền quốc gia là không thể từ bỏ và đây cũng là nguyên tắc bất biến trong quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Thực tế cho thấy, mỗi khi chủ quyền quốc gia của Việt Nam trên Biển Đông bị xâm phạm, lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta luôn thể hiện tinh thần đấu tranh kiên quyết, kiên trì bằng các biện pháp hòa bình, đó là thông qua các diễn
đàn, các cuộc gặp gỡ trong các lĩnh vực chính trị, ngoại giao…Điều này đã được nêu rõ trong các Nghị quyết của Đảng và được chứng minh qua việc giải quyết vấn đề Biển Đông của Việt Nam, với tinh thần thượng tôn pháp luật, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982); kiềm chế, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm đạt được Bộ quy tắc ứng xử tại Biển Đông (COC).

Có thể khẳng định, những quan điểm, chủ trương, đối sách của Đảng và Nhà nước ta trong vấn đề Biển Đông là hoàn toàn đúng đắn và phù hợp với xu thế chung của thế giới. Mỗi cá nhân, tổ chức chính trị xã hội và nhân dân cần tỉnh táo, sáng suốt và kiên quyết đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, những thông tin, luận điệu phản động, vu cáo, bịa đặt của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị; nâng cao trách nhiệm công dân, động viên con em tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ chủ quyền biển, đảo; phát huy, nhân rộng sẽ tạo thành sức mạnh vô địch trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc, nhất là bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam hiện nay.

Hits: 20

Similar Posts