Những năm qua, các thế lực thù địch, số đối tượng phản động, cơ hội chính trị trong và ngoài nước ra sức chống phá công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc nhân dân ta. Chúng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt và những luận điệu sai trái, thù địch, xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phê phán chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; phủ nhận lịch sử và thành quả cách mạng, kích động tử tưởng “ly khai, tự trị”, đòi “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” hổ trợ thúc đẩy nhen nhóm hình thành các tổ chức chính trị đối lập.

Chúng triệt để lợi dụng mạng Internet để tán phát các luận điệu xuyên tạc thâm độc để bóp méo sự thật lịch sử Cách mạng Việt Nam. Chúng xuyên tạc lại cho rằng: việc “du nhập” chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam là một sai lầm lịch sử, vì chủ nghĩa Mác-Lênin là tư tưởng ngoại lai, chỉ phù hợp với trình độ, lực lượng sản xuất và văn hóa Nga, không phù hợp với nước ta. Thâm độc hơn, gần đây có những kẻ tung ra luận điệu tách rời tư tưởng Hồ Chí Minh với học thuyết Mac-Lênin. Họ nói: bây giờ học thuyết Mac-Lênin đã lỗi thời, Đảng ta chỉ nên dựa vào tư tưởng Hồ Chí Minh là đủ, v.v.

Một thủ đoạn thâm hiểm nữa mà các thế lực thù địch thường hay tiến hành, đó là cứ vào dịp nước ta kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và ngày Chiến thắng 30/4 hàng năm, trên các trang mạng, chúng lại điên cuồng tán phát luận điệu xuyên tạc ý nghĩa của sự kiện lịch sử trọng đại này. Chúng đưa ra luận điệu: Cách mạng Tháng Tám thành công chỉ là sự “ăn may” khi phát-xit Nhật đầu hàng đồng minh, chứ Đảng Cộng sản Việt Nam và Hồ Chí Minh không có vai trò gì; Nào là chiến tranh chống Mỹ chỉ là cuộc chiến huynh đệ tương tàn, ngày 30/4 là ngày quốc hận…

Chúng tích cực hà hơi, tiếp sức cho số đối tượng bất mãn, chống đối cực đoan trong nước đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền phá hoại tư tưởng, phá hoại nội bộ; đặc biệt là thời điểm diễn ra Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Chúng đăng tải hàng nghìn tin, bài trên Internet, lập hàng trăm trang wed, blog, mạng xã hội để đăng tin, bài tấn công trực diện vào hệ tư tưởng; xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng; thổi phồng những khó khăn, tồn tại trong quản lý vĩ mô; vu cáo Nhà nước ta vi phạm dân chủ, nhân quyền, đàn áp người bất đồng chính kiến,…Sự câu kết, móc nối giữa các phần tử chống đối ở trong nước và ngoài nước ngày càng rõ nét, đã phát hiện nhiều đối tượng trong nước nhận tiền, tài trợ từ bên ngoài để tiến hành các hoạt động tuyên truyền chống đối.

Mục tiêu của các thế lực thù địch là xoá bỏ chủ nghĩa Mác-Lênin; lật đổ chủ nghĩa xã hội; xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Thực hiện mưu đồ này, họ không từ bỏ hành động, thủ đoạn nào. Chúng đưa ra những thông tin sai lệch hòng hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng. Chúng tuyên truyền cán bộ, đảng viên ta yếu kém về trình độ nên làm sao có thể đủ trí tuệ định đường lối chiến lược đúng đắn của đất nước. Do vậy, chúng kêu gọi phải thay đổi chế độ bằng việc nắm giao quyền lãnh đạo cho nhóm người khác. Chúng ra sức tuyên truyền, vu cáo, nói xấu ta để kích động, lôi kéo nhân dân… Ngoài ra, chúng ra sức lợi dụng những người bất mãn, cơ hội, thoái hoá biến chất, khoét sâu những bất đồng, những mâu thuẫn nội bộ, gây nghi kỵ, mất đoàn kết trong Đảng. Chúng thực hiện tâm lý hoài nghi, gây hiểu lầm bằng cách tung tin, tán phát tài liệu, gây sức ép với Đảng, tạo nên những bức xúc không chính xác trong nhân dân. Lợi dụng sơ hở, yếu kém của ta trong quản lý công tác văn hóa, xã hội để tung ra các tác phẩm xuyên tạc lịch sử, bóp méo sự thật, kích động một số đối tượng bất mãn, cơ hội chính trị, gợi ý, xúi giục số này nêu ý kiến, bình luận nhằm xuyên tạc những sự kiện quan trọng của Đảng, Nhà nước làm cho niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào Đảng, vào chế độ có mặt bị giảm sút.

Vì vậy, ngăn chặn, phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch là nhiệm vụ chính trị vô cùng quan trọng, làm tốt nhiệm vụ đó sẽ góp phần tích cực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay. Đây không phải nhiệm vụ của riêng mỗi cơ quan, tổ chức, cá nhân nào mà đây là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị… hãy kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, phản bác những tư tưởng sai trái của các thế lực thù địch, phản động một cách có hiệu quả. Mỗi cán bộ, đảng viên hãy tự nâng cao ý thức cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn, luận điệu xuyên tạc lịch sử và phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam của các thế lực thù địch.

Hits: 103

Similar Posts