Thời gian gần đây, các thế lực phản động, thù địch đã và đang đưa ra nhiều chiêu bài nhằm mục đích chống phá cách mạng nước ta, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chia rẽ mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội. Một trong những chiêu bài của chúng là xóa bỏ công đoàn cơ sở trực thuộc Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, đòi thành lập cái gọi là “công đoàn độc lập”. Lợi dụng tình hình công nhân ở một số địa phương tập trung đông người để yêu cầu công ty đáp ứng quyền lợi, các đối tượng cơ hội chính trị, phản động tán phát nhiều bài viết trên các trang mạng phản động, điển hình như bài “đình công nối tiếp đình công và vai trò mờ nhạt của Công đoàn” với nội dung xuyên tạc và vu cáo Công đoàn Việt Nam “không quan tâm” đến quyền lợi của người lao động, kích động công nhân không tập trung sản xuất, đồng thời đưa ra yêu sách đòi thành lập cái gọi là “công đoàn độc lập”. Vậy, mục đích của chúng ở đây là gì?

Cần nhấn mạnh rằng, âm mưu đòi thành lập “công đoàn độc lập” của các đối tượng cơ hội chính trị, phản động không phải vì quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, mà nhằm mục đích chống Đảng, Nhà nước ta, được ngụy tạo dưới chiêu bài “dân chủ, nhân quyền”. Chúng ta thấy được sự xuyên tạc, dối trá một cách trắng trợn của chúng khi đòi thành lập “công đoàn độc lập” và phủ nhận vai trò của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam. Chúng cố tình bỏ qua một sự thật không thể phủ nhận là Tổng liên đoàn lao động Việt Nam là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền lợi cho giai cấp công nhân Việt Nam; vì quyền lợi của người lao động và trên hết là lợi ích quốc gia, dân tộc Việt Nam.

Thực tế trong những năm qua, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, tổ chức công đoàn các cấp đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành và cơ quan chức năng xem xét, giải quyết các chính sách thiết thực đối với công nhân, viên chức, người lao động; đại diện và tổ chức người lao động tham gia quản lý cơ quan, đơn vị, tổ chức, quản lý kinh tế xã hội, quản lý Nhà nước trong phạm vi chức năng của mình, thực hiện quyền kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan đơn vị, tổ chức theo quy định của pháp luật; trách nhiệm tổ chức, giáo dục động viên người lao động phát huy vai trò làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và phát triển bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Đồng thời với phương châm “ở đâu có người lao động, ở đó có Công đoàn”; quyết không để người lao động nào bị bỏ lại phía sau, không để người lao động nào phải đói, thiếu ăn, thiếu mặc, các cấp công đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng về người lao động, hỗ trợ người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn…

Như vậy, nói Công đoàn Việt Nam “không quan tâm” đến quyền lợi của người lao động, đòi thành lập cái gọi là “công đoàn độc lập” là hết sức phi lý. Thực chất đây chỉ là những toan tính, mưu đồ chính trị, cũng như là vỏ bọc để các đối tượng cơ hội chính trị, phản động tiến hành các hoạt động xuyên tạc các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, lao động, việc làm của Đảng, Nhà nước; bôi nhọ, hạ thấp vai trò của Tổ chức Công đoàn Việt Nam. Mục đích xa hơn của chúng là sử dụng cái gọi là “công đoàn độc lập” này để thành lập nên một “tổ chức chính trị” đối lập với Đảng Cộng sản Việt Nam, kích động, hình thành chế độ đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, xoá bỏ chế độ XHCN ở nước ta. Vì vậy, mỗi chúng ta phải nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực đấu tranh đập tan âm mưu đen tối, xảo quyệt, của các thế lực thù địch, phản động./.

Hits: 35

Similar Posts