Thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình” đối với Việt Nam hiện nay, các thế lực thù địch, phản động đã và đang triệt để lợi dụng các vấn đề về dân tộc thiểu số (DTTS), “chủng tộc”, “sắc tộc”, “dân tộc bản địa” để chống phá Việt Nam trên mặt trận dân chủ, nhân quyền, gia tăng hoạt động với nhiều thủ đoạn, phương thức khác nhau, tập trung tại các địa bàn chiến lược Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ và tại địa bàn ngoại biên. Chúng coi đây là mũi nhọn, ngòi nổ tiến công để phá vỡ khối đại đoàn kết dân tộc, tiến tới đa đảng, mục tiêu xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và lật đổ chế độ XHCN ở Việt Nam.

Hình ảnh tổ chức Khủng bố Việt Tân đăng tải thông tin xấu độc trên mạng xã hội Facebook

Hoạt động chính của các thế lực thù địch, phản động là tập trung tuyên truyền xuyên tạc, đả kích chính sách, pháp luật về dân tộc của Nhà nước ta; xuyên tạc, vu cáo Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền, “chèn ép”, “phân biệt đối xử”, đàn áp người DTTS. Chúng còn triệt để lợi dụng, khai thác những vấn đề phức tạp do lịch sử để lại ở các vùng dân tộc để kích động xuyên tạc sự thực, vu cáo Đảng, Nhà nước ta ngược đãi, phân biệt, đối xử bất bình đẳng với DTTS.

Lợi dụng khó khăn về đời sống, chênh lệch giàu nghèo giữa người DTTS với người Kinh; những tồn tại, hạn chế trong thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo ở vùng đồng bào DTTS, chúng ra sức tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo Đảng, Nhà nước ta. Các tổ chức hội nhóm người DTTS lợi dụng các diễn đàn, hội nghị, viết bài vu cáo, xuyên tạc vùng đất của người DTTS và việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, ý đồ là quốc tế hóa vấn đề như “Nhà nước Mông”,…hướng tới ly khai, tự trị, độc lập.

Thời gian qua, số cực đoan tại các nước đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo, họp báo, ra tuyên bố, ban hành nghị quyết xuyên tạc, bóp méo tình hình nhân quyền ở các vùng DTTS Việt Nam. Trong báo cáo hằng năm, tuy đều thừa nhận Việt Nam có chuyển biến tích cực, nhưng các tổ chức này luôn cố ý đánh giá tiêu cực về tình hình dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam; đòi đưa Việt Nam vào diện “những nước vi phạm nhân quyền nghiêm trọng” vì họ cho rằng, Việt Nam “đàn áp tôn giáo trong những vùng DTTS”, trấn áp “các chiến sĩ bảo vệ nhân quyền”…

Cá nhân, tổ chức DTTS lưu vong với sự hỗ trợ của nước ngoài tiếp tục có nhiều hoạt động “đấu tranh” nhân quyền đối với Việt Nam, tăng cường thực hiện âm mưu quốc tế hóa vấn đề quyền của người bản địa gắn với vấn đề dân chủ, nhân quyền để tạo sức ép từ bên ngoài và kích động bên trong chống đối Nhà nước ta. Chúng tập trung vào các vấn đề về lịch sử, đất đai, những sai sót trong việc thực hiện các chính sách dân tộc, vấn đề bảo tồn văn hóa dân tộc (nhất là vấn đề chữ viết, tôn giáo) và sự khó khăn trong cuộc sống của một bộ phận DTTS để kích động, lôi kéo đồng bào người DTTS, biểu tình, bạo loạn, trốn ra nước ngoài, vu cáo Việt Nam đàn áp đồng bào nhẹ dạ, cả tin, xuyên tạc chính sách dân tộc của Đảng.

Trước tình hình trên, để góp phần đảm bảo an ninh chính trị vùng đồng bào DTTS, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, phản động và những phần tử cơ hội chính trị cần phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật về dân tộc của Nhà nước nhằm không ngừng phát triển kinh tế-xã hội, văn hóa, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, đảm bảo quyền bình đẳng của đồng bào DTTS. Đồng thời, xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết dân tộc, củng cố thế trận an ninh nhân dân và phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng vấn đề DTTS chống phá ta về dân chủ, nhân quyền./.

Hits: 31

Similar Posts