Trong không khí hân hoan của những đầu xuân năm mới, khi cả nước tiếp tục hăng hái thi đua, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 05 năm 2021-2025; thì đây đó, các đối tượng cơ hội chính trị, phản động tiếp tục có các hoạt động in ấn, tán phát tài liệu đến nhiều tổ chức, cá nhân trong nước với nội dung trái với quan điểm của Đảng, Nhà nước. Tài liệu“Chấn hưng văn hoá, khởi đầu phát triển” của Viện nghiên cứu Think Tank Sena (tháng 01/2022) là một ví dụ.

Trong tài liệu, các đối tượng với những quan điểm, tư tưởng lệch lạc, tự nhận nguyên là những cán bộ, trí thức, trước đây đã từng có không ít chiến công xuất sắc hoặc có những đóng góp đáng kể trong các lĩnh vực xã hội, nhưng nay do “tự diễn biến”, đã sa sút về bản lĩnh, dao động về niềm tin, chịu ảnh hưởng xu hướng chính trị – văn hoá các nước theo thể chế tư bản, đã có một số ý kiến đề nghị với Đảng chệch hướng nhằm làm thay đổi mục tiêu XHCN. Cụ thể, chúng đưa ra các luận điệu xuyên tạc: “Việt Nam đã 45 năm lạc hậu, kể từ 1976. Nguyên nhân cốt lõi…là yếu kém về lý luận và thực tiễn…ta tự gây khó cho mình chọn con cụt, tức Chủ nghĩa Mác-Lênin…Đó là việc bảo thủ không chịu thay đổi…Cộng sản chỉ đặc trưng cho một giai đoạn lịch sử…Một trăm năm nữa liệu có kết thúc giai đoạn quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội?”. Từ đó, các thế lực thù địch, phản động đòi Đảng ta, nhân dân ta phải từ bỏ “Chủ nghĩa Mác-Lênin, cắt đuôi Xã hội chủ nghĩa, trở về Chính thể Dân chủ Cộng hoà”. Đây là thủ đoạn chống phá hết sức thâm độc, nguy hiểm của các thế lực thù địch nhằm mục tiêu cuối cùng là xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, phủ nhận hệ tư tưởng chủ nghĩa Mác – Lênin và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam…

Để biện minh cho những luận điệu nói trên, các đối tượng xuyên tạc bản chất, nền tảng tư tưởng của Đảng; đưa ra cái nhìn thiếu khách quan về sự phát triển và khởi sắc của đất nước, cố tình quay lưng với những “thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử” của hơn 35 năm đổi mới trên đất nước ta; vin vào tình trạng tham nhũng, lãng phí, vi phạm kỷ luật của một bộ phận cán bộ, đảng viên rồi phủ nhận bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa; phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phải nhấn mạnh rằng, việc kiên định, kiên trì con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là định hướng đúng đắn; phù hợp với nguyện vọng của Đảng và dân tộc ta, là điều kiện để nhân dân có cuộc sống thực sự ấm no, tự do, hạnh phúc. Thành tựu hơn 35 năm đổi mới của đất nước đã chứng minh điều đó. Nổi bật là đã tạo ra “kỳ tích” về xóa đói giảm nghèo khi tỷ lệ nghèo đói giảm mạnh xuống còn khoảng 2,75% (năm 2020). Năm 2006, Việt Nam tuyên bố hoàn thành Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc về xóa bỏ tình trạng nghèo đói cùng cực và thiếu đói, về đích trước 10 năm. Nước ta cũng đang hiện thực hóa khát vọng phát triển thịnh vượng khi tầng lớp trung lưu chiếm 10% dân số hiện nay sẽ tăng lên 50% vào năm 2035 theo như dự báo của Ngân hàng thế giới. Việt Nam cũng đặt mục tiêu, “đến năm 2030, … là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao”; “đến năm 2045, … trở thành nước phát triển, thu nhập cao”.

Thế và lực của Việt Nam sau hơn 35 năm đổi mới

Đối với tình trạng tham nhũng, lãng phí, vi phạm kỷ luật, suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, đã được Đảng ta xử lý kỷ luật nghiêm minh. Chỉ tính trong nhiệm kỳ Đại hội XII, đã “có 87.210 đảng viên bị xử lý kỷ luật, trong đó có 49.400 đảng viên bị xử lý kỷ luật do liên quan đến suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; 3.260 cán bộ, đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng, trong đó có hơn 110 cán bộ diện Trung ương quản lý, hơn 30 sỹ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang”. Điều này thể hiện quyết tâm chính trị rất lớn của Đảng ta trong việc làm trong sạch đội ngũ, kiên quyết loại bỏ những đảng viên tha hóa, biến chất, để Đảng thực sự tiên phong trong sự nghiệp lãnh đạo dân tộc vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Như vậy, những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử trên tất cả các lĩnh vực trong công cuộc đổi mới hơn 35 năm qua là bằng chứng của sự vươn lên, khẳng định quá trình phát triển đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa. Trước những luận điệu xuyên tạc, phản động, chúng ta cần cảnh giác, nhận diện, đánh giá đúng thực chất và tác hại của những âm mưu, thủ đoạn hạ thấp, phủ nhận thành quả cách mạng của các thế lực thù địch, phản động, để kiên định lý tưởng cộng sản, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội mà Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn.

Hits: 11

Similar Posts